Data publikacji: 13.04.2019 (sobota)


Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony korepetycjeprogramowanie.pl realizuje Arkadiusz Gabryś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Gabryś Q z siedzibą w Mysłowicach (14-412), ul. Nad Przemszą 47, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 973-105-80-65.


Kontakt z dostawcą usługi jest możliwy pod adresem e-mail info@korepetycjeprogramowanie.pl


 1. Definicje
  1. Korepetytor/Sprzedawca - Arkadiusz Gabryś
  2. Uczeń/Konsument - osoba zgłaszająca się po pomoc korepetytorską za pośrednictwem maila info@korepetycjeprogramowanie.pl i zawierająca umowę świadczenia usług dostarczania lekcji w formacie nagrań video z Korepetytorem
  3. Strona - strona internetowa korepetycjeprogramowanie.pl
  4. Regulamin - ten dokument, dostępny pod adresem korepetycjeprogramowanie.pl/regulations/
  5. Plan zajęć - lista tematów do omówienia w ramach korepetycji ustalana wspólnie z Uczniem i Korepetytorem. Na jej podstawie tworzone są nagrania z lekcjami.
  6. Fragment planu zajęć - w sytuacjach gdy plan zajęć obejmuje duży okres czasu lub nie jest w pełni ustalony przy rozpoczynaniu dostarczania materiałów lekcyjnych, to główny plan zajęć zostaje podzielony na fragmenty, po których następuje płatność.

 2. Postanowienia wprowadzające
  1. Cele strony
   1. Poinformowanie potencjalnego Ucznia o możliwości zgłoszenia się o pomoc korepetytorską do Korepetytora.
   2. Przedstawienie kwalifikacji Korepetytora w celu poinformowania Ucznia odnośnie zakresu możliwej tematyki.
   3. Przedstawienie opisu oferty, tego jak przebiega komunikacja, jaka jest forma materiałów korepetycyjnych oraz jaka jest forma płatności.
   4. Prezentacja przykładowych materiałów video z lekcjami.
   5. Umożliwienie skontaktowania się Ucznia z Korepetytorem za pomocą formularza.
   6. Przedstawienie regulaminu.
  2. Regulamin jest integralną częścią umów świadczenia usługi zawieranych między Korepetytorem a Uczniem.
  3. Uczniem/Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 3. Składanie zamówienia
  1. Proces rozpoczyna się od nawiązania komunikacji mailowej, czy to za pomocą formularza na stronie głównej, czy to poprzez samodzielne wysłanie maila na adres: info@korepetycjeprogramowanie.pl
  2. W trakcie wymiany maili ustalane są potrzeby Ucznia w zakresie pomocy korepetytorskiej. Uczeń przedstawia swój problem i oczekiwanie wymagania, i wspólnie z Korepetytorem ustalany jest plan zajęć.
  3. Po ustaleniu planu zajęć Korepetytor określa termin dostarczenia nagrań na każdy z tematów oraz przedstawia oszacowaną długości każdego z nagrań i szacowaną cenę w postaci przedziału. Jeżeli materiał na dany temat nie został już wcześniej nagrany, to Korepetytor nie jest w stanie precyzyjnie określić jak długie będą nagrania - stąd konieczność szacunku. Dla nagraniń, które już będą gotowe w bazie nagrań szacunek i wycena będą dokładne.
  4. Dopiero po akceptacji zaprezentowanego planu zajęć, terminu dostarczenia materiałów i szacowanej wyceny przez Ucznia, dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi dostarczenia nagrań, obejmujących tematy z ustalonego planu zajęć, między Korepetytorem a Uczniem.
  5. Umowa na świadczone usługi zawierana jest na okres 1 roku i przez taki czas trwa również wsparcie techniczne. Jakiekolwiek problemy z dostępem do materiałów w tym okresie można zgłaszać na info@korepetycjeprogramowanie.pl.
  6. Nagrania są udostępniane za pośrednictwem platformy YouTube poprzez prywatną listę odtwarzania dostępną tylko dla Ucznia poprzez przekazany adres.
  7. Jeżeli charakter współpracy jest długofalowy, to plan zajęć zostaje podzielony na fragmenty, po których następuje płatność i Uczeń jest o tym informowany przy ustalaniu planu zajęć.
  8. Plan zajęć może ulegać modyfikacji w trakcie jego realizacji na życzenie Ucznia. Modyfikacje mogą mieć wpływ na zmianę terminów dostarczenia nagrań jak i ostateczną cenę.

 4. Formy dostawy i płatności
  1. Lekcje korepetycyjne realizowane są w postaci nagrań video.
  2. Nagrania, realizowane w oparciu o ustalony z Uczniem plan zajęć, dostarczane są za pośrednictwem prywatnej listy odtwarzania platformy YouTube. Adres do tej listy odtwarzania jest przekazywany Uczniowi mailowo w momencie dostarczenia pierwszego nagrania.
  3. Cena ustalana jest na podstawie długości trwania nagrania i cała cena jest sumą cen za poszczególne nagrania. Podane ceny są cenami brutto. Cena za jedną minutę nagrania wynosi od 2.00 zł do 4.00 zł w zależności od stopnia skomplikowania materiału.
  4. Uczeń po otrzymaniu wszystkich nagrań z ustalonego planu zajęć, lub ustalonego fragmentu planu zajęć, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, ustalonej przy podsumowaniu planu zajęć, przelewem na konto: 52 1050 1214 1000 0090 9865 8827 w terminie 7 dni roboczych.

 5. Wymagania techniczne
  1. Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
  2. Posiadanie adresu e-mail i dostępu do poczty elektronicznej.
  3. Włączona obsługa cookies i JavaScript w przeglądarce.
  4. Możliwość odtwarzania materiałów wideo z platformy YouTube.

 6. Odstąpienie od umowy
  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego nagrania.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w momencie wywiązania się z umowy o świadczenie usługi tj. zrealizowania całego planu zajęć lub fragmentu planu zajęć zaakceptowanego przez Ucznia.
  3. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o chęci odstąpienia Korepetytora mailowo na adres info@korepetycjeprogramowanie.pl
  4. W wyniku odstąpienia od umowy Uczeń utraci dostęp do swojej osobistej listy odtwarzania na platformie YouTube.

 7. Odpowiedzialność za wady
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt wolny od wad.
  2. W przypadku problemów z czytelnością obrazu, czy jakością dźwięku należy poinformować Korepetytora mailowo na adres info@korepetycjeprogramowanie.pl

 8. Dane osobowe i pliki cookies
  1. Strona korepetycjeprogramowanie.pl nie przechowuje żadnych danych osobowych i nie używa plików cookies.
  2. Platforma YouTube posiada oddzielne warunki (dostępne pod adresem: www.youtube.com/t/terms) oraz oddzielną politykę prywatności (dostępną pod adresem: policies.google.com/privacy).
  3. Korepetytor przechowuje adres email Ucznia, od momentu otrzymania od niego pierwszej wiadomości, i przechowuje go w książce adresowej poczty oraz w zaszyfrowanym pliku.
   1. Administratorem twoich danych osobowych jest Arkadiusz Gabryś i można się z nim kontaktować mailowo na adres: info@korepetycjeprogramowanie.pl
   2. Dane te przechowywane są w celu komunikacji z Uczniem.
   3. Dane są przechowywanie przez cały okres trwania umowy oraz przez okres 12 miesięcy po jej zakończeniu lub odstąpienia od umowy, aby można było łatwiej nawiązać z Uczniem ponowną współpracę jeżeli tego sobie zażyczy.
   4. Cała korespondencja pocztowa jest przechowywana na serwerach dostawcy poczty webd.pl
   5. Zaszyfrowany plik jest szyfrowany algorytmem szyfrującym AES przy użyciu oprogramowania VeraCrypt. Tylko Arkadiusz Gabryś ma dostęp do tego pliku i potrafi go rozszyfrować.
   6. Prawo do bycia zapomnianym, gwarantuje możliwość usunięcia wszystkich danych Ucznia na jego prośbę zgłoszoną mailowo na adres: info@korepetycjeprogramowanie.pl. Bez tych danych Korepetytor nie może jednak realizować umowy, jest to więc jednoznaczne z odstąpieniem od umowy.
   7. O wszelkich wyciekach danych uczniowie będą informowani mailowo.
  4. Wszelkie pytania można kierować na adres info@korepetycjeprogramowanie.pl.

 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług,
   2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 10. Postanowienia końcowe
  1. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie maila od Ucznia akceptującego plan zajęć.

Starsze wersje dostępne pod: korepetycjeprogramowanie.pl/regulations/old/